น่าสนใจ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บบล็อกของคุณลลนา มหาทรัพย์ เชิญชมได้ค่ะได้

สื่อการสอนประเภทกิจกรรม

วันเสาร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2554

เรียนรู้เว็ปบล็อก(webblog)

รายวิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
อาจารย์ผู้สอน อาจารย์สุจิตตรา จันทร์ลอย
ปีการศึกษา 2553

ประวัติส่วนตัว
ชื่อ  นางลลนา มหาทรัพย์
ชื่อเล่น จวง
เบอร์โทร 0871532645
อีเมล Kobojang111@gmail.com
ที่อยู่ 25 หมู่ที่ 5 ตำบลเบิกไพร อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
ประวัติการศึกษา
ระดับประถมศึกษา                 โรงเรียนเพชรหนองขาม  จ.  นครราชสีมา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น      โรงเรียนเพชรหนองขาม  จ.  นครราชสีมา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนพิมายวิทยา        จ.  นครราชสีมา
ระดับอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง   จ. ราชบุรี
ระดับ ป. บัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง   จ. ราชบุรี
ประสบการณ์ทำงาน
1. เป็นครูสอนที่วิชาภาษาอังกฤษที่โรงเรียนภัทรศึกษา 1ปี จ. นครปฐม
2.เป็นครูสอนวิชาภาษาอังกฤษที่โรงเรียนเขมภัทรศึกษา 3ปี จ. กาญจนบุรี
3. ปัจจุบันป็นครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านหนองตาเนิด อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
คติประจำตัว
พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่

ส้มสวย

Take me to your heart